Naši přednášející

Zde naleznete postupně informace o našich přednášejících, stránka bude postupně aktualizována.

Jiří TESAŘ

Generální ředitel Českého metrologického institutu

Doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. vystudoval magisterské studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Titul doktor přírodních věd získal v oboru vakuová fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Habilitaci získal v oboru metrologie v roce 2015 na Strojnícké fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od roku 2006 zastával funkci odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce Českého metrologického institutu. Od května 2021 je generálním ředitelem ČMI.  Doc. Tesař od roku 2003 vedl či působil v managementu několik velkých evropských či mezinárodních projektů v oblasti metrologie a standardizace, kromě toho je členem řady odborných orgánů a vědeckých rad. Kromě řídící a organizační činnosti působí, jako pedagog na Strojnícké fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě, zejména jako školitel Ph.D. studentů v oboru metrologie, vyučující, člen oborové komise doktorského studijního programu Metrologia SjF STU v Bratislavě a člen Programové komise doktorandského štúdia STU v Bratislave ve studijním programu Metrologia. Dále je doc. Tesař od roku 2006 člen oborové rady studijního doktorského oboru Měřící technika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

MatĚJ HRAŠKA

Jednatel společnosti TAMTRON s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT se zaměřením na aplikovanou mechaniku. Během doktorského studia působil na Illinois Institute of Technology v Chicagu, USA. Více jak 15 let pracoval v oblasti letectví a podílel se na řešení vývojových projektů s předními evropskými leteckými výrobci. Od roku 2021 je jednatelem společnosti Tamtron s.r.o., která je součástí mezinárodní finské skupiny Tamtron Group.

FRANTIŠEK STANĚK

Odborný ředitel pro legální metrologii, Český metrologický institut

Absolvoval inženýrské studium oboru materiálové inženýrství na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Postgraduální doktorské studium v oboru metrologie dokončil na Strojní fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od roku 1999 pracoval v Českém metrologickém institutu na oddělení fundamentální metrologie tlaku, vakua, nízkého průtoku plynu a hustoty plynu. Od roku 2015 do současnosti zastává funkci odborného ředitele pro legální metrologii a je statutárním zástupcem Českého metrologického institutu. Působí na vedoucích pozicích akreditovaných a certifikačních orgánů, specializuje se na problematiku aplikace evropské a národní právní úpravy metrologie, na zabezpečování tvorby technických a metrologických požadavků na měřidla, na tvorbu právně závazných předpisů pro regulovanou oblast metrologie a na problematiku používání stanovených měřidel.

MARIE RATAJOVÁ

Gestorka oboru hotově balené zboží, Český metrologický institut

Vysokoškolská studia absolvovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v oboru zemědělské inženýrství. Od roku 1994 působí v Českém metrologickém institutu, nejprve na pozici metrologa oboru hmotnost, poté převzala činnosti vedoucí oddělení měr a vah na pracovišti v Českých Budějovicích a od roku 2012 je ředitelkou tohoto útvaru. Pracuje jako posuzovatelka systémů kvality autorizovaných metrologických středisek, je členkou gestorské skupiny oboru hmotnost a více než 20 let vykonává metrologické kontroly hotově baleného zboží u výrobců a dovozců.

Ivana Lacková

Gestorka oboru software měřicích přístrojů, Český metrologický institut

Po studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracovala ve finančním sektoru. Podílela se na rozvoji, testování a zavádění nových softwarových modulů. V roce 2013 se zaměřila na software v metrologii. Věnuje se validacím softwaru měřicích přístrojů. Jako gestor oboru software je odpovědná za zavádění interních postupů zkoušení schvalovaných zařízení. Od roku 2015 pracuje ve skupinách WELMEC Working Group 7 Software a OIML Technical Committee TC5/SC2 Software a podílí se tak na implementaci požadavků na validaci softwaru na mezinárodní úrovni.
Martin Koval

Gestor oboru digitalizace v metrologii, Český metrologický institut

Martin Koval vystudoval v roce 2015 Strojní fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde získal inženýrský titul v oboru metrologie. Následně získal titul doktor ve stejném oboru. V letech 2012 až 2015 působil ve Slovenském metrologickém ústavu v oblasti primární termometrie. Od roku 2015 pracuje v Českém metrologickém institutu, kde se věnuje validaci softwaru metrologických přístrojů. Od roku 2018 se soustřeďuje také na aplikace digitalizace v metrologii.

Je členem několika pracovních skupin zaměřených na software v legální metrologii, jako jsou WELMEC Working Group 7 Software a OIML Technical Committee TC5/SC2 Software a pracovních skupinách zabývajících se digitalizaci v metrologii jako jsou EURAMET TC-IM M4D, OIML Digital Task Group a BIPM Forum on Metrology and Digitalization (FMD), kde vede Task Group Harmonization DCC and DRMC.

MArtin dvořák

ředitel společnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o.

Martin Dvořák je od roku 2017 jednatelem společnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Ve své funkci se zaměřuje především na vedení české a slovenské pobočky, strategické plánování v oblasti prodeje retailových a průmyslových strojů a zařízení a rozvoj projektů v těchto odvětvích. Před příchodem do této role strávil Martin 16 let na různých lokálních i mezinárodních pozicích ve společnosti IBM, včetně řízení marketingu na centrále v USA.

Daniel Šťastný

Předseda Unie výrobců vah České republiky; majitel PROMETROLOGY 5.0 s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT a více než 25 let se věnuje metrologii a problematice hmotnosti. Vybudoval řadu kalibračních laboratoří, absolvoval desítky auditů, ať už jako účastník nebo auditor. 22 let působil na různých pozicích ve společnosti METTLER TOLEDO. Od roku 2019 založil vlastní společnost PROMETROLOGY 5.0 s.r.o., která si klade za cíl dělat metrologii přístupnou všem zájemcům. "Hledáme jistoty v nejistotách!"