Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účast na odborné konferenci "Digitální věk vážení 2024"

 1. Registrace a platba

  • Účast na konferenci je podmíněna registrací a úhradou vstupného. Registrace se stává závaznou okamžikem odeslání registračního formuláře.
  • Celková cena za účast na konferenci musí být uhrazena nejpozději 3.6.2024 (dva dny před zahájením konference) . Vstup na konferenci nebude umožněn účastníkům, kteří nebudou mít do tohoto data uhrazenou fakturu v plné výši.
  • Platba je považována za dokončenou v momentě připsání částky na účet organizátora, UVV-ČR. Číslo účtu a další platné informace jsou uvedeny na faktuře.
 2. Storno podmínky a vrácení vstupného

  • Vstupné se nevrací, pokud účastník odřekne účast na konferenci nebo se na ni nedostaví, bez ohledu na důvod odřeknutí nebo neúčasti.
  • V případě zrušení akce organizátorem z důvodu vyšší moci (např. přírodní katastrofy, válečný stav, epidemie, vládní omezení) bude účastníkům vráceno vstupné. Organizátor se zavazuje informovat účastníky o takovém zrušení v co nejkratším možném čase.
 3. Záruky a odpovědnost

  • Organizátor neposkytuje žádné záruky týkající se obsahu nebo průběhu konference a vyhrazuje si právo na změnu publikovaného programu. 
  • Organizátor není odpovědný za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé účastníkům v souvislosti s účastí na konferenci, s výjimkou škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti organizátora.
 4. Ostatní ujednání

  • Tímto dokumentem nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené platnými právními předpisy České republiky.
  • Jakékoli spory vyplynuté z účasti na konferenci budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky a před příslušnými soudy České republiky.

Registrací na konferenci potvrzujete, že jste se seznámili s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, rozumíte jim a bezvýhradně je akceptujete.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email: konference@uvvcr.cz